M16 Eagle

HaOIII 100:60

Alamogordo NM

Aug 2004

TEC 140/7

AP900GTO

SBIG ST-10XE